Uphanda ngoku
1000 lamagama ashiyekileyo
Faka iifayile